Στη συνέχεια παρατίθεται το Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό καθώς και στο Προσωπικό με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου:

 

 

 

 

 

 
eled